ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 25 guests and no members online

 

1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                     Bachelor of Nursing Science Program

2. ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
                    Bachelor of Nursing Scienc
                    ชื่อย่อปริญญา พย.บ.
                    B.N.S.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                    วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถานศึกษาสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ปรัชญาของหลักสูตร 
                    วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคลทุกกลุ่มวัย ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย เป็นการจัดระบบการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้ เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ผสมผสานความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาชีพการพยาบาล
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ความต้องการของสังคม และสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง 
                    ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้การพยาบาลแบบองค์รวมได้ทุกระดับของบริการ
สาธารณสุข โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความ
คิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองและ วิชาชีพอยู่เสมอ รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้รับบริการต่อสังคม ต่อวิชาชีพและประเทศชาติ

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตพยาบาลจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

        1. มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
        2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิ
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
        3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาการฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
        4. วางแผน บริหารจัดการ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามสงครามและภัยพิบัติสาธารณะ
        5. ประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
        6. ร่วมมือในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการบริการจัดการ และด้านการศึกษาพยาบาล
        7. เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
        8. มีความเป็นผู้นำ มีวิจารณญาณ สามารถบริหารจัดการตนเอง บริหารจัดการทางการพยาบาลและบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
        9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ระบบการศึกษา 
        ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษา
ประมาณ 6 สัปดาห์

7. ระยะเวลาการศึกษา 
        เป็นหลักสูตร 4 ปี. มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา

8. จำนวนหน่วยกิตรวม 
        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1113101

เคมี
(Chemistry)

3(2-3-4)

1121101

จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)

2(2-0-4)

1121102

ตรรกวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Logic)

2(2-0-4)

1131101

สังคมและวัฒนธรรม
(Society and Culture)

2(2-0-4)

1132102

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(Physical Activities for Health)

1(0-3-0)

1141101

ภาษาไทย
(Thai)

2(2-0-4)
ไม่นับหน่วยกิต

1141102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(Basic English I)

2(2-0-4)

1213101

กายวิภาคศาสตร์
(Anatomy)

3(2-2-5)

รวม 15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต 2)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1113102

ฟิสิกส์
(Physics)

3(2-3-4)

1141103

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(Basic English II)

2(2-0-4)

1211104

หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(Principles of The Red Cross and International Humanitarian Law)

1(1-0-2)
ไม่นับหน่วยกิต

1211105

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
(Nursing Informatics)

2(2-0-4)

1213102

สรีรวิทยา
(Physiology)

4(3-2-7)

1213103

จุลชีววิทยา
(Microbiology)

3(2-2-5)

1221101

มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล
(Conceptual Bases of Nursing)

2(2-0-4)

วิชาเลือก

2(2-0-4)

รวม 18 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต 1)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1211106

ปรสิตวิทยา
(Parasitology)

1(1-0-2)

1211107

โภชนาการและโภชนบำบัด
(Nutrition and Nutritional Therapy)

2(2-0-4)

1221102

จริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Ethics and Nursing Professional Law)

2(2-0-4)

1223103

กระบวนการพยาบาล
(Nursing Process)

2(1-3-2)

รวม 7 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1141204

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(Basic English III)

2(2-0-4)

1151201

สภาวะแวดล้อมของเรา
(Our Environment)

3(3-0-6)

1211209

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
(Pathophysiology for Nurses)

2(2-0-4)

1211210

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
(Pharmacology for Nurses)

3(3-0-6)

1213208

ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
(Biochemistry for Nurses)

3(2-2-5)

1223204

การพยาบาลพื้นฐาน
(Fundamentals of Nursing)

3(2-3-4)

1223205

การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Nursing)

3(2-3-4)

รวม 19 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1111203

สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics)

3(3-0-6)

1121203

อารยธรรม
(Civilization)

2(2-0-4)

1131203

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
(Health Economic)

2(2-0-4)

1141205

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 1
(English for Working I)

2(2-0-4)

1221206

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(Pediatric and Adolescent Nursing)

3(3-0-6)

1221207

การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1
(Family Nursing and Midwifery I)

2(2-0-4)

1221208

ทฤษฎีการพยาบาล
(Nursing Theories)

1(1-0-2)

1222221

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
(Practicum in Fundamentals of Nursing)

2(0-8-0)

1222222

ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการที่มีสุขภาพดี
(Practicum of Nursing Care for Healthy People)

2(0-8-0)

 รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1141206

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 2
(English for Working II)

2(2-0-4)

1211211

วิทยาการระบาด
(Epidemiology)

1(1-0-2)

1221209

การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2
(Family Nursing and Midwifery II)

2(2-0-4)

วิชาเลือก

2(2-0-4)

 รวม 7 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1141307

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 3
(English for Working III)

2(2-0-4)

1221310

การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 3
(Family Nursing and Midwifery III)

2(2-0-4)

1221311

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
(Adult Nursing I)

3(3-0-6)

1221312

การพยาบาลผู้สูงอายุ
(Geriatric Nursing)

2(2-0-4)

1222323

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(Practicum in Pediatric and Adolescent Nursing)

3(0-12-0)

1222324

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1
(Practicum in Family Nursing and Midwifery I)

3(0-12-0)

รวม 15 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1221313

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
(Adult Nursing II)

2(2-0-4)

1221314

การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
(Adult Nursing III)

1(1-0-2)

1221315

การพยาบาลอนามัยชุมชน
(Community Health Nursing)

3(3-0-6)

1221316

การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
(Emergency and Disaster Nursing)

2(2-0-4)

1221317

การบริหารการพยาบาล
(Nursing Administration)

2(2-0-4)

1222325

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2
(Practicum in Family Nursing and Midwifery II)

3(0-12-0)

1222326

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
(Practicum of Adult and Geriatric Nursing I)

3(0-12-0)

รวม 16 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1221318

การพยาบาลจิตเวช
(Psychiatric Nursing)

3(3-0-6)

1222327

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
(Practicum of Nursing Administration)

1(0-4-0)

1211312

การวิจัยทางการพยาบาล
(Research in Nursing)

2(2-0-4)

รวม 6 หน่วยกิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1221420

การรักษาโรคเบื้องต้น
(Primary Medical Care)

2(2-0-4)

1222428

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
(Practicum of Adult and Geriatric Nursing II)

3(0-12-0)

1222429

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
(Practicum of Psychiatric Nursing)

2(0-8-0)

1222430

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
(Practicum of Community Health Nursing)

2(0-8-0)

1222431

ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต
(Practicum of Emergency and Critical Nursing)

1(0-4-0)

รวม 10 หน่วยกิต 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

1222432

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
(Practicum of Primary Medical Care)

2(0-8-0)

1222433

ปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร
(Practicum of Selected Nursing Area)

3(0-12-0)

1222434

โครงงานเพื่อสุขภาพ
(Senior Health Project)

1(0-4-0)

1221419

ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล
(Issues and Trends in the Nursing Profession)

2(2-0-4)

วิชาเลือก

2(2-0-4)

รวม 10 หน่วยกิต 

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets