ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 44 guests and no members online

 • นางสาวอรนภา ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554

 • นางสาวอุดมลักษณ์ นวลปักษี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 95
   ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติบัณฑิตพยาบาลดีเด่นจากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553

 • นางสาววีณา ยอดยิ่ง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 95
  ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553

 • นางสาวอรนภา ศรีจันทร์ และ นางสาวรณพร อะทอยรัมย์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
  ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2553

 • นางสาวสุกัญญา  คงอินทร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาวศินี  เดชรอด ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาวกุลชญานิษฐ์  ปันติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาววรัญญา  แปงใจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาวเจนจิรา  แพทย์จินลา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาววาณิตา  อิสลาม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาววัลยา  ปูเงิน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาววันทนา  ป้อมสกุล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาวแววเทียน  เพ็ชรน้อย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสา  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จาก  งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาวธนพร  โงวิวัฒนกิจ ได้รับ  รางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสาดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้ดำเนินการ) จากด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน

  นางสาวสุพัตรา  ศุภจารุนนท์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสาดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้ดำเนินการ) จากงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาวสุภารัตน์  อาจน้อย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการจิตอาสาดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้ดำเนินการ) จากงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

  นางสาวทัศนีย์  ศรีบัวหลวง ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

  นางสาวพรพิมล  หลาวเพ็ชร ได้รับรางวัลบัณฑิตพยาบาลดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2555(เหรียญเชิดชูเกียรติ) จากสภากาชาดไทย

  นางสาวสุภารัตน์  อาจน้อย ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  9 สถาบัน

  นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจแปง ได้รับรางวัลเกียรตบัตรคนดีศรีสถาบัน จากโครงการเชิดชูคุณธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางฯ

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets