ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 11 guests and no members online

นางพุทธิพร  ลิมปนดุษฎี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 71 ได้รับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ของสภาการพยาบาล  พ.ศ. 2553 จากพระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุและได้รับรางวัลพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านมิตรภาพดีเด่นจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 พ.ศ. 2553  


ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 69 ได้รับรางวัลครูต้นแบบตามโครงการเชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนปี 2553 จากเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553

 
นางลดาวัลย์  รวมเมฆ ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2549 ประเภทรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ( โรงพยาบาลเฉพาะด้าน ) จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
นางสาวพรรณทิพา  แก้วมาตย์  ได้รับรางวัลผู้นำดีเด่นและนักพัฒนาตัวอย่างเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น จาก  สถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต (HMP) ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐาน (DBQ) จังหวัดอุบลราชธานี

 
นางสุนี   โพธิ์ทองคำ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์  ไนติงเกล จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

 
ท่านผู้หญิงสมรักษ์  หุตินทะ ( สาณะเสน ) ได้รบรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต  เวทีสาธกกิจ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาการพยาบาล

 
คุณหญิงกานดา  ฐิตะฐาน ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  นิลอัยยกา ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  สริยาภรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
นางลดาวัลย์  รวมเมฆ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ตั้งวรพงศ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2550 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
นางอนงค์  ทวีทรัพย์ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จาหคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

 
นางสาวเพียงใจ  กรรณเทพ ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

 
นางสาวกรองจิตร  ชมสมุทร ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

 
นางสาวสุมล  เกษรวนิชวัฒนา ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2551 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

 
นางสาวพรรณธร เจริญกุล ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556 จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

 
นางสาวพัชรี  ฉั่ววิริยะกุล ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556  จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

 
รองศาสตราจารย์สุภาณี  อ่อนชื่นจิตร ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ  พศ 2556 จากสมาคมพยาบาลจากประเทศไทย

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ ได้รับรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ  พศ 2556 จากสมาคมพยาบาลจากประเทศไทย

 
ดร.กำไลรัตน์  เย็นสุจริต ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี และได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน

 
นางสาวจรรยารักษ์  โกศลกิจจา ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น  ประจำปี 2549 ( 1 เมษายน 2550 ) จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 
นางสาวองุ่น  วงศ์เจริญ ศิษย์เก่า ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา  ( ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ) จาก OUTSTANDING WOMEN COMMITTEE IN BUDDHISM AWARDS 2009

 
นางสาวอรนภา  ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี ได้รับรางวัลบัณฑิตพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 (เหรียญเชิดชูเกียรติ) จากสภากาชาดไทย

 
อาจารย์ ดร.กำไลรัตน์  เย็นสุจริต ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล พศ 2556  จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets