ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 18 guests and no members online

11-07-56

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยนำโดย ผศ.ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ดร.อัญชลี ชูติธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ ผศ.วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว อ.ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท และ อ.ดร.กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลจำนวน 20 คน จาก University of Technology Sydney, Australia โดยหัวข้อที่บรรยายเป็นสภากาชาดไทยกับงานสาธารณภัย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการด้านภัยพิบัติของสภากาชาดไทย และโครงการด้านสาธารณภัยที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือผุู้ประสบภัยใน Tsunami 2004 และ Big flood 2011 รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรด้านการพยาบาลสาธารณภัยที่ได้รับทุน Research Fellowship จากวิทยาลัยพยาบาลกาชาดญี่ปุ่น ในการผลิตตำราการพยาบาลสาธารณภัย งานวิจัย และการใช้ Interactive game เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ในการ Triage สำหรับนักศึกษาพยาบาล ได้รับความสนใจจากนักศึกษาพยาบาลจากออสเตรเลียเป็นอันมาก

อีกทั้งยังมีการบรรยายเรื่องอาสากาชาดกับงานด้านสาธารณภัย โดย นพ.ดำรงค์ เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets