ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 39 guests and no members online

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภาพร กิติมา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากการแข่งขัน ประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนีับสนุนศิลปวัฒนธรรม(ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2556 โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets