การประชุมวิชาการเรื่อง “สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาสู่คุณภาพการพยาบาล” วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2554
การประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมพลังพยาบาลพิชิตเบาหวานให้คนไทย” วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2554
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ” วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2554
การประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่เพื่อการเข้าใจเข้าถึงสู่คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง” วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2554
 • การประชุมวิชาการเรื่อง “สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาสู่คุณภาพการพยาบาล” วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2554

  การประชุมวิชาการเรื่อง “สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาสู่คุณภาพการพยาบาล” วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2554

 • การประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมพลังพยาบาลพิชิตเบาหวานให้คนไทย” วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2554

  การประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมพลังพยาบาลพิชิตเบาหวานให้คนไทย” วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2554

 • การประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ” วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2554

  การประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ” วันที่ 4 –...

 • การประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่เพื่อการเข้าใจเข้าถึงสู่คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง” วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2554

  การประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่เพื่อการเข้าใจเข้าถึงสู่คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง” วันที่ 13...

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 24 guests and no members online

 

...โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ยินดีต้อนรับ...

 

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556

1.บทเรียนเล่มใหญ่จากภัยพิบัติ : สู่การจัดการภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556

     ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอยู่ในภาวะวิกฤต ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยพิบัติที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของโลก ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นกัน เช่น สถานการณ์น้ำท่วมปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เราได้เรียนรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการดูแลภาวะสุขภาพที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พยาบาลในฐานะบุคลากรทางสุขภาพที่มีบทบาทโดยตรงในการดูแลสุขภาพของประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการภัยพิบัติของประเทศและระหว่างกลุ่มอาเซียน บทบาทองค์กรวิชาชีพกับการจัดการภัยพิบัติและการนำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การจัดการภาวะสุขภาพ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการภาวะสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต

 ภาพกิจกรรม

 dsc0045 dsc0060 dsc0064 dsc0065

 

2.ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

เรื่อง "การฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป" วันที่ 17-21 มิถุนายน 2556

 

      เนื่องในโอกาส 150 ปีแห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วันที่ 10 กันยายน 2555 และสืบเนื่องจากการถวายพระเกียรติรับรองจากยูเนสโก(องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ใน

ฐานะทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ด้วยพระองค์ทรงสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการพยาบาล ทรงเกื้อหนุนการรักษาพยาบาลแบบตะวันตก และทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่เจ็บป่วย

       วิทยาลัยพยาบาลฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จึงร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ให้สามารถบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในระดับปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่สุขภาวะของประชาชน

ภาพบรรยากาศประชุมวิชาการ

 

     

 3.ประชุมวิชาการเรื่อง "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลปัญหา" วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2556

      วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ใหญ่ ทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกสับสนได้ง่ายตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม สังคมมีการแข่งขันสูง ตลอดจนความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลง เนื่องจากเป็นครอบครัวเดี่ยว บิดามารดามีการหย่าร้างสูง ส่งผลกระทบให้วัยรุ่นมีความเครียดสูง มีปัญหาสุขภาพจิต ความรุนแรง ตลอดจนการฆ่าตัวตาย ปัญหาการเสพยา้้เสพติดและปัญหาทางเพศที่นับวันจะเพิ่มขึ้น จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า อายุเฉลี่ยวัยรุ่นในปัจจุบันที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เฉลี่ยอยู่ที่ 15-16 ปี อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 และ ปวส.ปี2 (ระหว่างปี 2550-2554) และมีปัญหาอัตราการตั้งครรภ์สูงในวัยรุ่นตลอดจนอัตราการคลอดสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

      ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลฯ เห็นความสำคัญของการดูแลวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นไทยยุคใหม่ห่างไกลปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อให้บุคลากรทั้งในทีมสุขภาพ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการที่จะมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะในการดูแลวัยรุ่น ให้ประสบความสำเร็จมีความสุข และเป็นผู้นำของชาติสืบไป

 

4.ประชุมวิชาการเรื่อง"ห่างไกล TOP 5 ด้วย Life Style ไร้อ้วน"วันที่ 5-6 สิงหาคม 56

      วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารในปัจจุบัน รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พร้อมอำนวยความสะดวกจนทำให้ละเลยการออกกำลังกาย ซึ่งมีผลมีผลให้เกิดโรคอ้วน และภัยร้ายที่เกิดจากโรคอ้วนปัจจุบันสถานการณ์โรคอ้วนของคนไทยเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผลการสำรวจล่าสุดพบคนไทยมีปัญหาภาวะโภชนการเกินและกลายเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงที่สุดในรอบ 10 ปี โดยเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ปี มีความอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 รองลงมาคือช่วงอายุ 40-50 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และช่วงอายุ 20-29 ปี มีความอ้วนอยู่ที่ร้อยละ 21.7 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

      ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่วิกฤตเด็กอ้วน ผู้ใหญ่อ้วน ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและส่งผลต่อเมตาบอลิซึม โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และก่อให้เกิดมะเร็งจากการที่เซลล์ไขมันผลิตฮอร์โมนและสารที่ส่งเสริมการเกิดมะเร็ง จนต้องสูญเสียทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศชาติ การส่งเสริมและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเรื้องรังที่ต้องได้รับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

       พยาบาลในฐานะบุคลากรสาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาโรคอ้วนและภัยร้ายต่างๆ ที่ตามมา รวมทั้งให้การดูแลเมื่อเกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป

 

Bookmark and Share

28jul2009-limages-2320pm 1 1tnc logoimages-268696348880 1CDocuments-and-SettingsAdministratorDesktopCTC-2niets