ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 20 guests and no members online

 DSC0065

ปณิธาน

          วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล เพื่อสร้างบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์
ที่มีความสามารถเชิงวิชาชีพสูงและมีความเป็นสากลบนพื้นฐานมนุษยธรรม รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่สังคม

 

วิสัยทัศน์
          “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลกาชาดชั้นนำในระดับสากล”

 

ค่านิยม(Value)
          “เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา มีจิตอาสา ก้าวสู่สากล”

 

นโยบายคุณภาพ
          “คุณภาพการศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง เป็นเรื่องของทุกคน มุ่งผลสู่ความเป็นเลิศ”

Bookmark and Share