ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 6 guests and no members online

 Copy of DSC 1106       

        วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทย จนถึงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้กำเนิดขึ้นโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนวิชาการพยาบาลในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาลทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียน ผดุงครรภ์โรงพยาบาลศิริราช ต่อมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษา จึงโอนโรงเรียนพยาบาลไปขึ้นอยู่กับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งในแผนกนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ 

        พ.ศ. 2467 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี รับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะมิชชันนารีอเมริกันได้จัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอร์มิคที่เชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับการศึกษาสากลเรียกหลักสูตรนี้ว่าประกาศนียบัตรขั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่ากำหนดเวลาเรียน 3 ปีและมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อีก 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล กำหนดเวลาเรียน 1 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีก หลักสูตรหนึ่ง

        พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และมีอาจารย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลฯ เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลฯได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีกำหนดเวลาเรียน 4 ปีในปี พ.ศ. 2521 ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2532 ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นสำนักหนึ่งของสภากาชาดไทยพร้อมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริหารบุคคลและการบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯเป็นผู้อำนวยการสำนัก วิทยาลัยพยาบาลฯได้มีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการใหม่ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนจัดให้มีสโมสรนักศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา
       พ.ศ. 2536 ขยายบทบาทด้านการผลิตบุคลากรพยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ กำหนดเวลาศึกษาอบรม 4 เดือน และได้ขยายจำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากปีละ 170 คน ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539) มาเป็นปีละ 200 คน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนี้ยังได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและมีการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่
        พ.ศ. 2537 ขยายบทบาทด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลสำหรับชาวต่างประเทศ มีระยะเวลาศึกษา 4-6 เดือน ในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ เริ่มนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริการสืบค้นข้อมูลด้านวารสารและตำราในห้องสมุด และเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 8 ชั้นพร้อมชั้นดาดฟ้า เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่ออาคารในเวลาต่อมาว่า อาคารพระบรมคุณ พร้อมทั้งได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลCopy of DSC 1098          
        พ.ศ. 2538
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคไร้เชื้อ และพัฒนาการบริการสืบค้นข้อมูลวารสารและตำราห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์โดยการจัดทำฐานข้อมูล
        
        พ.ศ. 2539
วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นหลักสูตร บูรณาการ และสภากาชาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติขึ้น ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และหน่วยบริการวิชาการต่างๆ เป็นต้น ต่อมาอาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

        พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ เปิดดำเนินการมาครบปีที่ 84 ได้มีการก่อตั้งทุนสมเด็จ เจ้าฟ้าสุทธาทิพย์ เพื่อเก็บดอกผลบำรุงกิจการของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในด้านการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทำนุบำรุงตึกสุทธาทิพย์อาคารอนุรักษ์ของสภากาชาดไทย และได้มีระเบียบการวิทยาลัยพยาบาลฯ เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าฯ ที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบันและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นอกจากนั้นวิทยาลัยพยาบาลฯ ยังเริ่มดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Malaspina ประเทศแคนาดา
        พ.ศ. 2543 ได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ โดยนำระบบ CIPP และ 9 องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวคิด ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการดำเนินงานในการประกันคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA 84.1)
        พ.ศ. 2545 ขยายบทบาทด้านการบริการวิชาการทั้งในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการและการอบรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพแก่สังคม ในกลุ่มวัยต่างๆ ที่มีปัญหาการปรับตัวต่อภาวะสุขภาพและผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย ในปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ที่ได้รับการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) อนุสาขาการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
        พ.ศ. 2547 วาระที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ดำเนินการมาครบรอบปีที่ 90 จึงได้ดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลในสังกัดของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์การพยาบาลในประเทศไทยด้วย
พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
        พ.ศ.2549 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (นอกเวลาราชการ) เพื่อตอบสนองความต้องการของสภากาชาดไทยและสังคม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กับนักศึกษาพยาบาล Aino University ประเทศญี่ปุ่น
        พ.ศ. 2550 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังตามมติอนุมัติของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพของวิทยาลัยพยาบาลฯ ตามพันธกิจหลัก รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สภากาชาดไทยและสังคม มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ริเริ่มการนำร่องโครงการสหกิจศึกษาในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา รวมทั้งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัล CU-Quality Prize ประจำปี 2550 จำนวน 2 รางวัล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถาน ที่เป็นโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
        พ.ศ. 2551 วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) ซึ่งเป็นโครงการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรออกแบบพิเศษระยะสั้นให้กับนักศึกษาพยาบาลญี่ปุ่น Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาล จำนวน 3 ศูนย์ ในเดือนมิถุนายน 2551 ได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

        พ.ศ. 2553 ขยายการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการจัดการความปวด หลักสูตรการผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศ รวม 5 ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สวีเดน

 

Bookmark and Share