ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 27 guests and no members online

DSC 0171

พันธกิจ

        1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีความสามารถเชิงวิชาชีพสูง มีความสามารถด้านสาธาณภัย มีคุณธรรม
และคุณภาพในระดับสากล

        2. พัฒนาและบูรณาการงานวิจัยในการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติที่สามารถตอบสนองปัญหาในระบบสุขภาพและวิชาชีพ

        3. ให้บริการวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่สังคม
        4. ธำรงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยในวิถีชีวิต โดยบูรณาการกับองค์ความรู้สากล

Bookmark and Share